Nyheter


Bonus malus :: Ändrad skatt, bonus och bilförmån för nya bilar

Bonus malus :: Ändrad skatt, bonus och bilförmån för nya bilar


Bonus betyder bra på latin och malus betyder dåligt. Det nya systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid belönas med en bonus. Fordon med relativt höga utsläpp får i stället en högre fordonsskatt. Det gäller fordon med tillverkningsår 2018 eller senare som har registrerats (tagits i trafik) första gången den 1 juli 2018 eller senare.

Diesel- och bensinbilar får ca 3-4 gånger så hög skatt som för motsvarande bilar i dag. Under de tre första åren efter nyregistrering. Sedan normaliseras skatten och blir ungefär som på dagens nivå.

Den tidigare femåriga skattebefrielsen för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en stegvis bonus för de bilar som släpper ut 0-60 gram koldioxid per kilometer. El-bilar som har ett noll-utsläpp, får en bonus på 60 000 kronor vilket är högre än dagens 40 000 kronor. Nya bilar som släpper ut 60 gram per kilometer får en bonus på 10 000 kronor.

Detta påverkar även beräkningen av förmånsvärdet. Beräkningen av bilförmånsvärdet ändras så att fordonsskatten inte längre ska ingå i den schablonmässiga beräkningen. I stället läggs fordonsskatten till som en ytterligare post i beräkningen. Till följd av detta sänks prisbasbeloppsdelen i den schablonmässiga beräkningen från 0,317 till 0,29 prisbasbelopp.