Begränsning av utdelning vid aktivering

Årsredovisningslagen är ändrad kring aktivering av utgifter för eget utvecklingsarbete (t.ex. programmering). Det har införts en ”Fond för utvecklingsutgifter”. Man måste avsätta motsvarande belopp till fonden som man aktiverar. Fonden får användas vid fondemission, nyemission eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning, när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital. Fonden kan sedan minskas efter hand som avskrivning (eller nedskrivning) sker av aktiveringen. Om fonden används för att täcka förlust får man inte lämna utdelning under tre år utan tillstånd av Bolagsverket.  Detta gäller räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2015.

 

I praktiken betyder det alltså att ägare inte kan ta ut utdelning på det som ligger i fonden, d.v.s. motsvarande belopp som ligger aktiverat. Och om bolaget inte går plus innan aktiveringen i resultaträkningen så blir det de facto en förlust, vilket betyder att bolaget inte kan lämna utdelning alls under tre år.